6‑й час

Прииди́те, поклони́мся Царéви нáше­му Бóгу.

Прииди́те, поклони́мся и при­па­дéм Хри­сту́, Царéви нáше­му Бóгу.

Прииди́те, поклони́мся и при­па­дéм Само­му́ Хри­сту́, Царéви и Бóгу нáшему.

Псалом 53

Боже, во имя Твое спа­си́ мя и в силе Тво­ей суди́ ми. Боже, услы́ши молит­ву мою, вну­ши глаго́лы уст моих. Яко чу́ждии воста́ша на мя, и кре́пцыи взыска́ша ду́шу мою, и не предложи́ша Бога пред собо́ю. Се бо Бог помо­га­ет ми, и Гос­подь Засту́пник души моей. Отврати́т злая вра­гом моим, и́стиною Тво­ею потре­би́ их. Во́лею пожру́ Тебе, испове́мся и́мени Тво­е­му, Гос­по­ди, я́ко бла́го, яко от вся́кия печа­ли изба́вил мя еси́, и на вра­ги моя воз­зре́ о́ко мое.

Псалом 54

Внуши́, Боже, молит­ву мою и не пре́зри моле́ния мое­го. Вон­ми́ ми и услы­ши мя: возскорбе́х печа́лию моею и смято́хся. От гла­са вра́жия и от стуже́ния гре́шнича, яко уклони́ша на мя беззако́ние, и во гне­ве враждова́ху ми. Серд­це мое смяте́ся во мне, и боя́знь смер­ти напа­де́ на мя. Страх и тре́пет прии́де на мя, и пок­ры́ мя тьма. И рех: кто даст ми кри­ле́, я́ко голуби́не? И поле­щу́, и почи́ю? Се удали́хся бе́гая, и водвори́хся в пусты́ни. Ча́ях Бога, спаса́ющаго мя от малоду́шия и от бури. Пото­пи́, Гос­по­ди, и раз­де­ли́ язы́ки их: я́ко ви́дех беззако́ние и пререка́ние во гра́де. Днем и но́щию обы́дет и по стена́м его. Беззако́ние и труд посре­де́ его, и непра́вда. И не оску­де́ от стогн его ли́хва и лесть. Яко а́ще бы враг поноси́л ми, претерпе́л бых у́бо, и аще бы ненави́дяй мя на мя велере́чевал, укры́л бых ся от него. Ты же, челове́че равноду́шне, влады́ко мой и зна́емый мой, и́же куп­но наслажда́лся еси́ со мною бра́шен, в дому́ Бо́жии ходи́хом единомышле́нием. Да прии́дет же смерть на ня, и да сни́дут во ад жи́ви, я́ко лука́вство в жили­щах их, посре­де́ их. Аз к Бог у воз­звах, и Гос­подь услы́ша мя. Вечер и зау́тра, и полу́дне пове́м, и воз­ве­щу́, и услы́шит глас мой. Изба́вит миром душу мою от приближа́ющихся мне, я́ко во мно́зе бя́ху со мною. Услы́шит Бог и смири́т я́, сый преж­де век. Несть бо им измене́ния, я́ко не убоя́шася Бога. Про­ст­ре́ ру́ку свою на воздая́ние, оскверни́ша заве́т Его. Раздели́шася от гне́ва лица́ Его, и прибли́жишася серд­ца́ их, умя́кнуша сло­ве­са́ их па́че еле́а, и та суть стре́лы. Возве́рзи на Гос­по­да печаль твою, и Той тя препита́ет, не даст в век мол­вы́ пра­вед­ни­ку. Ты же, Боже, низведе́ши их в студене́ц истле́ния, му́жие крове́й и льсти не преполовя́т дней сво­их. Аз же, Гос­по­ди, упова́ю на Тя.

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бога Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое, Бог мой, и упова́ю на Него́. Яко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от сло­ве­се́ мяте́жна, плещ­ма́ Свои́ма осени́т тя, и под кри­ле́ Его наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре­лы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от стра­ны́ тво­ея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Яко Ты, Гос­по­ди, упова́ние мое, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое. Не прии́дет к тебе зло, и ра́на не прибли́жится теле­си́ тво­е­му́, я́ко Анге­лом Сво­им запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х тво­их. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Яко на Мя упо­ва́, и изба́влю и́: покры́ю и́, яко позна́ и́мя Мое. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его: с ним есмь в ско́рби, изму́ его, и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его, и явлю́ ему спасе́ние Мое.

Слава Отцу и Сыну и Свя­то­му Духу, и ныне и прис­но и во веки веков. Аминь.

Алли­лу­иа, алли­лу­иа, алли­лу­иа, сла­ва Тебе, Боже. (Три­жды)

Госпо­ди, поми­луй. (Три­жды)

Слава: Тро­парь дня (празд­ни­ка).

И ныне: Бого­ро­ди­чен:

Яко не и́мамы дерз­но­вé­ния за пре мно­гия гре­хи наша, Ты Иже от Тебе Рóжд­ша­го­ся моли́, Бого­ро­ди­це Дево: мно­го бо может молé­ние мáтер­нее ко бла­госéр­дию Вла­ды­ки; не прéзри греш­ных моль­бы́, Всечи́стая, яко Ми́лостив есть, и спа­сти моги́й, Иже и стра­да­ти о нас извóливый.

(Если Вели­кий пост — тро­парь, глас 2:

Иже в шесты́й день же и час на кре­стé при­гвож­дéй в раи́ дерз­но­вéн­ный Адá­мов грех, и согре­ше­ний наших руко­писá­ние раз­де­ри́, Хри­сте Боже, и спа­си нас.

Стих 1: Вну­ши́, Боже, молит­ву мою, и не прéзри моле­ния моего.

Стих 2: Аз к Богу воз­звáх, и Гос­подь услы́ша мя.

Слава, и ныне: Бого­ро­ди­чен: Яко не и́мамы…)

Скоро да предваря́т ны щед­рóты Твоя, Гос­по­ди, яко обни­щá­хом зелó; помо­зи́ нам, Боже Спá­се наш, сла­вы ради и́мене Тво­е­го, Гос­по­ди, изба­ви нас, и очи­сти гре­хи наша, и́мене ради Твоего.

Трисвя­тое. И по Отче наш:

Кондак празд­ни­ка.

(Если Вели­кий пост, тро­па­ри, глас 2:

Спасе­ние содéлал еси́ посредé зем­ли, Хри­сте Боже, на Кре­сте пречи́стеи ру́це Твои про­стéрл еси́, соби­рая вся язы́ки, зову́щия: Гос­по­ди, сла­ва Тебе.

Слава: Пречи́стому обра­зу Тво­е­му покланя́емся, Благи́й, прося́ще про­ще­ния пре­гре­ше­ний наших, Хри­сте Боже, вóлею бо благоволи́л еси́ пло­тию взы́ти на крест, да избáви­ши, я́же создáл еси́, от рабо­ты вра­жия. Тем бла­годáр­ствен­но вопи­ем Ти: радо­сти испóл­нил еси́ вся, Спá­се наш, при­шé­дый спа­сти́ мир.

И ныне: В поне­дель­ник, втор­ник и чет­верг Бого­ро­ди­чен:

Мило­сер­дия су́щи источ­ник, мило­сти сподó­би нас, Бого­ро­ди­це, при́зри на люди согреши́вшия, яви́ яко при́сно силу Твою; на Тя бо упо­вá­ю­ще, радуй­ся, вопи­ем Ти, я́коже ино­гдá Гаври́ил, без­плóт­ных Архистратиг.

В сре­ду и пят­ни­цу Кре­сто­бо­го­ро­ди­чен:

Преп­ро­слáв­ле­на еси́, Бого­ро­ди­це Дево, поем Тя: Кре­стом бо Сына Тво­е­го низложи́ся ад и смерть умертви́ся, умерщ­влéн­нии востá­хом и живо­тá сподó­би­хом­ся, рай воспри́яхом, древ­нее насла­жде­ние. Тем благодаря́ще, сла­во­слóвим яко дер­жáв­на­го Хри­ста Бога наше­го, и еди́наго Многоми́лостиваго.)

Госпо­ди, поми­луй. (40 раз)

Иже на вся­кое вре­мя и на вся­кий час, на небе­си́ и на зем­ли покланя́емый и слáви­мый Хри­сте Боже, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Мно­го­бла­го­у­трóбне, Иже пра­вед­ныя любя́й, и греш­ныя ми́луяй, Иже вся зовы́й ко спа­се­нию обе­ща­ния ради буду­щих благ, Сам, Гос­по­ди, при­и­ми́ и наша в час сей молит­вы, и испра­ви живот наш к зáпо­ве­дем Тво­им, души наша освя­ти́, теле­са очи­сти, помыш­ле­ния испра­ви, мыс­ли очи­сти, и изба­ви нас от вся­кия скóр­би, зол и болез­ней, огра­ди нас свя­ты­ми Тво­и­ми Анге­лы, да опол­чé­ни­ем их соблюдáе­ми и наставля́еми, достиг­нем в соеди­не­ние веры, и в разум непристу́пныя Твоéя сла­вы, яко бла­го­сло­вен еси́ во веки веков, аминь.

Госпо­ди, поми­луй. (Три­жды)

Слава Отцу и Сыну и Свя­то­му Духу, и ныне и прис­но и во веки веков. Аминь.

Чест­нéй­шую Херуви́м и слáв­ней­шую без срав­не­ния Сера­фим, без ист­лé­ния Бога Сло­ва рóжд­шую, сущую Бого­ро­ди­цу Тя величаем.

Именем Гос­под­ним бла­го­сло­ви, отче.

Иерей: Моли́твами свя­тых отец наших, Гос­по­ди, Иису­се Хри­сте, Боже наш, поми́луй нас.

Чтец: Аминь.

Молит­ва свя­ти­те­ля Васи­лия Великого

Боже и Гос­по­ди сил, и всéя твáри Содé­те­лю, Иже за мило­сер­дие без­при­клáд­ныя мило­сти Твоéя Еди­но­род­на­го Сына Тво­е­го, Гос­по­да наше­го Иису­са Хри­ста, низ­по­слá­вый на спа­се­ние рода наше­го, и Честны́м Его Кре­стом руко­писá­ние грех наших рас­терзá­вый, и победи́вый тем нача­ла и вла­сти тьмы, Сам, Вла­ды­ко Человеколю́бче, при­и­ми́ и нас греш­ных бла­го­дар­ствен­ныя сия и молеб­ныя молит­вы, и изба­ви нас от вся­ка­го всегуби́тельнаго и мрач­на­го пре­гре­ше­ния, и всех озлó­би­ти нас ищу­щих, види­мых и неви­ди­мых враг. При­гвоз­ди́ стра­ху Тво­е­му плóти наша, и не укло­ни́ сер­дец наших в сло­весá или́ помыш­ле­ния лукáв­ствия; но любо­вию Тво­ею уяз­ви́ ду́ши наша, да к Тебе все­гда взи­рá­ю­ще, и еже от Тебе све­том наставля́еми, Тебе непри­ступ­на­го и прис­но­сущ­на­го зря­ще све­та, непре­стáн­ное Тебе испо­вé­да­ние и бла­го­дарé­ние воз­сы­лáем, Без­на­чáль­но­му Отцу со Еди­норóд­ным Тво­им Сыном и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Тво­им Ду́хом, ныне и прис­но и во веки веков, аминь.

Если вы нашли ошиб­ку, пожа­луй­ста, выде­ли­те фраг­мент тек­ста и нажми­те Ctrl+Enter.