3‑й час

Иерей: Бла­го­сло­вен Бог наш, все­гда, ныне и прис­но и во веки веков.

Чтец: Аминь. Сла­ва Тебе, Боже наш, сла­ва Тебе.

Царю́ Небéс­ный, Утé­ши­те­лю, Ду́ше и́стины, Иже вездé сый и вся исполня́яй, Сокрóви­ще благи́х и жи́зни Подá­те­лю, при­и­ди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия сквéр­ны, и спа­си́, Блá­же, ду́ши нáша.

Святы́й Бóже, Святы́й Крéп­кий, Святы́й Без­смéрт­ный, поми́луй нас. (Три­жды)

Сла­ва Отцу и Сыну и Свя­то­му Духу, и ныне и прис­но и во веки веков. Аминь.

Пре­святáя Трóи­це, поми́луй нас; Гóс­по­ди, очи́сти гре­хи́ нáша; Влады́ко, про­сти́ без­за­кó­ния нáша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ нéмо­щи нáша, и́мене Тво­е­гó рáди.

Гос­по­ди, поми­луй. (Три­жды) Сла­ва, и ныне:

Отче наш, Иже еси́ на небесéх! Да святи́тся и́мя Твóе, да при́идет Цáр­ствие Твóе, да бу́дет вóля Твоя́, я́ко на небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и остáви нам дóл­ги нáша, я́коже и мы оставля́ем долж­ни­кóм нáшим; и не вве­ди́ нас во иску­шé­ние, но избáви нас от лукáваго.

Иерей: Яко Твоé есть Цáр­ство, и си́ла, и слá­ва, Отцá, и Сы́на, и Святá­го Духа, ны́не и при́сно, и во вéки векóв.

Чтец: Аминь. Гос­по­ди, поми­луй. (12 раз)

Сла­ва Отцу и Сыну и Свя­то­му Духу, и ныне и прис­но и во веки веков. Аминь.

Прииди́те, поклони́мся Царéви нáше­му Бóгу.

Прииди́те, поклони́мся и при­па­дéм Хри­сту́, Царéви нáше­му Бóгу.

Прииди́те, поклони́мся и при­па­дéм Само­му́ Хри­сту́, Царéви и Бóгу нáшему.

Пса­лом 16

Услы́ши, Го́споди, прав­ду мою, вон­ми́ моле́нию мое­му, вну­ши́ молит­ву мою не во устна́х льсти́вых. От лица Тво­е­го судь­ба моя изы́дет, очи мои да ви́дита право­ты́. Искуси́л еси́ серд­це мое, посе­тил еси́ но́щию, искуси́л мя еси́, и не обре́теся во мне неправ­да. Яко да не возглаго́лют уста́ моя дел челове́ческих, за сло­ве­са́ усте́н Тво­их аз сохрани́х пути́ же́стоки. Совер­ши́ сто­пы́ моя во стезя́х Тво­их, да не подви́жутся сто­пы́ моя. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя еси́, Боже, при­к­ло­ни́ ухо Твое мне и услы­ши глаго́лы моя. Уди­ви́ ми́лости Твоя, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це Тво­ей. Сохра­ни мя, Го́споди, я́ко зе́ницу о́ка, в кро́ве кри­лу́ Тво­ею покры́еши мя. От лица нечести́вых, остра́стших мя, вра­зи́ мои душу мою одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ныне обыдо́ша мя, очи свои возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя яко лев готов на лов, и яко ски́мен обита́яй в та́йных. Вос­крес­ни́, Го́споди, пред­ва­ри́ я́, и запни́ им, изба́ви душу мою от нечести́ваго, ору­жие Твое от враг руки Тво­ея. Го́споди, от малых от зем­ли раз­де­ли я́ в живо­те́ их, и сокро­вен­ных Тво­их испол­ни­ся чре­во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцем сво­им. Аз же прав­дою явлю́ся лицу Тво­е­му, насы́щуся, вне­гда́ яви́ти ми ся сла­ве Твоей.

Пса­лом 24

К Тебе́, Гос­по­ди, воздвиго́х ду́шу мою, Боже мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся вра­зи́ мои, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вот­ще́. Пути́ Твоя, Гос­по­ди, ска­жи́ ми, и стезя́м Тво­им научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою, и научи мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе терпе́х весь день. Помя­ни́ щедро́ты Твоя, Гос­по­ди, и мило­сти Твоя, яко от века суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения мое­го не помя­ни́, по мило­сти Твое́й помя­ни́ мя Ты, ради бла́гости Тво­ея́, Гос­по­ди. Благ и прав Гос­подь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Сво­им. Вси путие́ Гос­под­ни милость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его. Ра́ди и́мене Тво­е­го́, Гос­по­ди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́йся Гос­по­да? Законоположи́т ему на пути́, его́же изво́ли. Душа его во благи́х водвори́тся, и семя его насле́дит зе́млю. Держа́ва Гос­подь боя́щихся Его, и заве́т Его яви́т им. Очи мои́ вы́ну ко Гос­по­ду, яко Той исто́ргнет от сети но́зе мои. При́зри на мя и поми­луй мя, яко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца мое­го умно́жишася, от нужд моих изве­ди́ мя. Виждь смире́ние мое, и труд мой, и оста́ви вся гре­хи́ моя. Виждь вра­ги́ моя, яко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохра­ни́ ду́шу мою, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, яко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, яко потерпе́х Тя, Гос­по­ди. Изба́ви, Боже, Изра́иля от всех скорбе́й его.

Пса­лом 50

Поми́луй мя, Боже, по вели́цей мило­сти Тво­ей, и по мно́жеству щедро́т Тво­их очи́сти беззако́ние мое. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния мое­го́, и от гре­ха́ мое­го очи́сти мя. Яко беззако́ние мое аз знаю, и грех мой пре­до мною есть вы́ну. Тебе Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобою сотвори́х, яко да оправди́шися во словесе́х Тво­их, и победи́ши, вне­гда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя мати моя. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Тво­ея яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху мое­му́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отвра­ти́ лице́ Твое от грех моих и вся беззако́ния моя очи́сти. Серд­це чи́сто сози́жди во мне, Боже, и дух прав обно­ви́ во утро́бе моей. Не отве́ржи мене́ от лица Тво­е­го, и Духа Тво­е­го Свята́го не отъ­и­ми́ от мене́. Возда́ждь ми радость спа­се­ния Тво­е­го, и Духом влады́чним утвер­ди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Тво­им, и нечести́вии к Тебе обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Боже, Боже спа­се­ния мое­го, возра́дуется язык мой прав­де Тво­ей. Гос­по­ди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя возвестя́т хва­лу́ Твою. Яко аще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Богу дух сокруше́н: серд­це сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Убла­жи́, Гос­по­ди, благоволе́нием Тво­им Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву прав­ды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Сла­ва Отцу и Сыну и Свя­то­му Духу, и ныне и прис­но и во веки веков. Аминь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла­ва Тебе, Боже. (Три­жды)

Гос­по­ди, поми­луй. (Три­жды)

Сла­ва: тро­парь дня.

И ныне: Бого­ро­ди­це, Ты еси́ лозá истин­ная, возрасти́вшая нам Плод живо­тá. Тебе мóлим­ся: моли́ся, Вла­ды­чи­це, со святы́ми апóсто­лы, поми­ло­ва­ти ду́ши наша.

(Если Вели­кий пост, — насто­я­щий тропарь,глас 6:

Гос­по­ди, Иже Пре­святá­го Тво­е­го Духа в тре­тий час апóсто­лом Тво­им низ­по­слá­вый, Того, Благи́й, не оты­ми́ от нас, но обно­ви́ нас, моля́щих Ти ся.

Стих 1: Серд­це чисто сози́жди во мне, Боже, и дух прав обно­ви́ во утро­бе моей.

Стих 2: Не отвéр­жи менé от лица Тво­е­го, и Духа Тво­е­го Святá­го не оты­ми от менé.

Сла­ва, и ныне. Бого­ро­ди­чен: Бого­ро­ди­це, Ты еси́ лоза истинная…)

Гос­подь Бог бла­го­сло­вéн, бла­го­сло­вéн Гос­подь день дне, поспеши́т нам Бог спасé­ний наших; Бог наш, Бог спасати.

Три­свя­тое. И по Отче наш:

И кондак дня, свя­то­го или праздника.

(Если пост, или нет конда­ка, чита­ем эти тро­па­ри, глас 8:

Бла­го­сло­вéн еси́, Хри­сте Боже наш, Иже прему́дры лов­цы́ явлéй, низ­по­слáв им Духа Святá­го, и теми улов­лéй все­лен­ную, Человеколю́бче, сла­ва Тебе.

Сла­ва: Ско­рое и извéст­ное даждь уте­шé­ние рабóм Тво­им, Иису­се, вне­гдá уны­вáти духóм нашим, не раз­лучáй­ся от душ наших в скóр­бех, не уда­ляй­ся от мыс­лей наших во обстóя­ни­их; но при́сно нас пред­ва­ри́. Прибли́жися нам, прибли́жися, вез­де Сый, яко­же со апо­сто­лы Тво­и­ми все­гда еси́, си́це и Тебе жела­ю­щим соеди­ни́ Себе, Щéд­ре, да совоку́плени, Тебе поем и сла­во­слóвим Все­святá­го Духа Твоего.

И ныне: Надеж­да и пред­стá­тель­ство и при­бé­жи­ще хри­сти­ан, необори́мая сте­на, изне­мо­гá­ю­щим при­ста­ни­ще небу́рное Ты еси́, Бого­ро­ди­це Пре­чи­стая; но яко мир спа­са­ю­щая непре­стáн­ною Тво­ею молит­вою, помя­ни́ и нас, Дево всепéтая.)

Гос­по­ди, поми­луй. (40)

Иже на вся­кое вре­мя и на вся­кий час, на небе­си́ и на зем­ли покланя́емый и слáви­мый Хри­сте Боже, долготерпели́ве, многоми́лостиве, мно­го­бла­го­у­трóбне, Иже пра­вед­ныя любя́й, и греш­ныя ми́луяй, Иже вся зовы́й ко спа­се­нию обе­ща­ния ради буду­щих благ, Сам, Гос­по­ди, при­и­ми́ и наша в час сей молит­вы, и испра­ви живот наш к зáпо­ве­дем Тво­им, души наша освя­ти́, теле­са очи­сти, помыш­ле­ния испра­ви, мыс­ли очи­сти, и изба­ви нас от вся­кия скóр­би, зол и болез­ней, огра­ди нас свя­ты­ми Тво­и­ми Анге­лы, да опол­чé­ни­ем их соблюдáе­ми и наставля́еми, достиг­нем в соеди­не­ние веры, и в разум непристу́пныя Твоéя сла­вы, яко бла­го­сло­вен еси́ во веки веков, аминь.

Гос­по­ди, поми­луй. (Три­жды)

Сла­ва Отцу и Сыну и Свя­то­му Духу, и ныне и прис­но и во веки веков. Аминь.

Чест­нéй­шую Херуви́м и слáв­ней­шую без срав­не­ния Сера­фим, без ист­лé­ния Бога Сло­ва рóжд­шую, сущую Бого­ро­ди­цу Тя величаем.

Име­нем Гос­под­ним бла­го­сло­ви, отче.

Иерей: Моли́твами свя­тых отец наших, Гос­по­ди, Иису­се Хри­сте, Боже наш, поми́луй нас.

Чтец: Аминь.

Молит­ва свя­то­го Мардария

Влады́ко Боже Отче Вседержи́телю, Гос­по­ди, Сы́не Еди­норóд­ный Иису­се Хри­сте, и Святы́й Ду́ше, еди­но Боже­ство, еди­на сила, поми­луй мя греш­на­го, и и́миже вéси судь­бá­ми, спа­си мя, недо­стой­на­го раба Тво­е­го, яко бла­го­сло­вен еси́ во веки веков, аминь.

Если вы нашли ошиб­ку, пожа­луй­ста, выде­ли­те фраг­мент тек­ста и нажми­те Ctrl+Enter.